Select Page

Haridus säästva arengu nimel

Säästva arengu alane haridus (ESD) on kliimamuutuste kiirenemise ja bioloogilise mitmekesisuse kiire vähenemise tõttu väga oluline kõigil tasanditel. Kuna koolid panevad aluse homsetele juhtidele, ekspertidele ja vastutustundlikele kodanikele, on säästva arengu alaste teadmiste ja oskuste integreerimine koolidesse meie planeedi tuleviku ning eelkõige ÜRO säästva arengu eesmärkide ja ELi säästva arengu poliitika rakendamise seisukohalt väga oluline. Me anname järgmisele põlvkonnale üle planeedi, mis seisab silmitsi mitmete tõsiste keskkonnaprobleemide ja mitmete kriiside kuhjumisega. Oluline on aidata noortel arendada teadmisi, oskusi, väärtusi ja käitumist, mis on vajalikud meie tulevase planeedi jaoks.

Säästvat arengut peetakse oluliseks ja säästva eluviisi kohta on palju teadmisi, kuid need teadmised jõuavad koolidesse ja noorteni vaid sporaadiliselt. Jätkusuutlik haridus ei kajastu järjekindlalt üldhariduskoolide õppekavades, mis tähendab, et noortel ei kujune terviklikku nägemust ja kogemust jätkusuutlikust eluviisist. Noortel puuduvad ka sotsiaalsed oskused ja side loodusega, kuid Euroopa haridus- ja arendustegevuse alane lähenemisviis võib tuua muutusi.

Seetõttu on oluline ülesanne õpetajate ja pedagoogide ümberkoolitamine ning neile vajalike oskuste andmine, et nad suudaksid mõelda oma põhiainetest kaugemale, liikuda vabalt ainevaldkondade vahel ja julgustada õpilasi võtma vastu mitmeid maailmavaateid, kui nad kavandavad lahendusi inimkonna ees seisvatele suurtele väljakutsetele.

Oluline on arendada integreeritud viisil õpilaste ESD-pädevusi ja 21. sajandi oskusi ning nende riiklikke õppekavasid. See nõuab pidevat ja läbimõeldud protsessi. Rõhk peaks nihkuma teabelt kujutlusvõimele ja kujutlusvõimelt praktilisele rakendamisele kogemusliku õppimise kaudu. Need pädevused on lahenduste leidmiseks üliolulised.

Vaja on haridust, kus nii õpetaja kui ka õpilased ei uuriks mitte ainult füüsilist maailma ja teadmiste jõudu, vaid ka omaenda mõtlemismustreid ja käitumist. Maailma ees seisvatele probleemidele püsivate lahenduste leidmiseks on vaja ühist loovust ja kollektiivset tarkust.

 

EESMÄRGID

  • Tervikliku ESD õppekava väljatöötamine noortele
  • Õpetaja juhendi väljatöötamine
  • Õppekava väljatöötamine Gaia Koolile Tallinnas, Eestis
  • Õpetajate ja õpilaste veebikeskkonna arendamine

Nii ESD õppekava kui ka õpetaja käsiraamat on jätkuvalt paindlik ja avatud allikas, mis pakub õpetajatele ja õppekava arendajatele võimalusi ja ettepanekuid õppe-eesmärkide, teemade ja õpetamismeetodite kohandamiseks vastavalt sihtrühmale, õpikeskkonnale ja riigi kontekstile. Gaia kooli õppekava on näide sellest, kuidas terviklik ESD õppekava ja riiklik õppekava on integreeritud; väljatöötatud õppekava rakendatakse Gaia koolis Eestis.

RAKENDAMINE

Partnerorganisatsioonide eksperdid töötavad välja noortele mõeldud ESD-õppekava, õpetaja käsiraamatu ja Gaia kooli õppekava. Nad teevad omavahel koostööd ning kaasavad sidusrühmi ja sihtrühmi võrgustikuseminaride ajal, et koguda sisendit ja tõsta osalejate teadlikkust säästva arengu alasest haridusest. Kokku korraldatakse neli võrgustikuseminari, üks igas riigis.

Veebikeskkond on platvorm, mille raames tehakse noortele mõeldud ESD õppekava ja õpetaja käsiraamat sihtrühmale ja üldsusele kättesaadavaks. Videote abil julgustatakse haridusasutusi (haridusjuhte ja õpetajaid) integreerima haridus- ja sotsiaalarengut oma töösse.

Kuna tegemist on arendusprojektiga, on peamine metoodika teadustöö ja ekspertide koostöö. Siiski on väga oluline kaasata projekti sihtrühmad ja sidusrühmad – seepärast korraldatakse neli võrgustikuseminari, kus osalevad osalejad igast partnerriigist. Partnerid tagavad, et kõigi osalejate panus jõuab eksperdirühma.

TULEMUSED

2021. aasta lõpuks peaksid olema välja töötatud ESD noorte õppekava, õpetaja juhend, Gaia kooli õppekava ja e-õppekeskkond ning valmisid videod.

Lisaks jagati parimaid tavasid ja osalejad õppisid üksteise kogemustest (võrgustikuseminaride ja mitmekordistamise ürituste käigus). Partnerite ja osalejate suutlikkus rakendada ESD õppekava ja õpetaja käsiraamatut erinevates sihtrühmades on suurenenud. Partnerid on valmis jagama oma kogemusi teiste sidusrühmadega (neil on selles valdkonnas laialdased teadmised ja kogemused).

 

Projekti rakendavad viis partnerit:


Gaia süsinik
ja
Tallinna Ülikool
Eestis,
kontakt Kaidi Nurmik
(

kaidi.nurmik@gaiakool.ee
)


Gaia haridus
Šotimaal,
võtke ühendust May East
(

may.east@gaiaeducation.org
)


Gaia Holland
Madalmaades,
võtke ühendust Henk Petteriga
(

henk@gaia-nederland.nl
)


Permacultura Mediterranea
Hispaanias,
võtke ühendust Mandy Merkleiniga
(

info@permamed.org
)

 

Projekti kestus on 2 aastat.
(01.09.2020-30.08.2022)

Seda projekti on kaasrahastanud Euroopa Liidu programm Erasmus+.
Play Video